عسل طبی

عسل دارویی و درمانی
150,000 تومان

عسل جهت مصارف درمانی و دارای آزمایش خلوص از وزارت جهد کشاورزی می باشد